نقشه‌های خود سازمان‌دهنده

نقشه های خودسازمان دهنده (SOM) در پایتون

الگوریتم های خوشه بندی در پایتون — راهنمای کاربردی

مجموعه داده های پابلیک برای علم داده و یادگیری ماشین — راهنمای کاربردی

مقایسه دانشمند داده و مهندس یادگیری ماشین — راهنمای کاربردی

آماده‌سازی داده ها برای پروژه های یادگیری ماشین و داده‌کاوی — به بیان ساده

داده‌کاوی و برخی از موضوعات روز پژوهشی — راهنمای کاربردی

مراحل پروژه یادگیری ماشین — راهنمای کاربردی

انواع دانشمندان داده — راهنمای کاربردی