راهنمای استفاده از pi (مقدار تقریبی عدد پی) در متلب

Pi مقدار تقریبی عدد پی را با دقت 14 رقم اعشار برمی گرداند. برای محاسبات عمومی، این تقریب مناسب و قابل قبول است. مقدار تقریبی عدد پی در متلب برابر است با: 14159265358979/3

Pi مقدار تقریبی عدد پی را با دقت ۱۴ رقم اعشار برمی گرداند. برای محاسبات عمومی، این تقریب مناسب و قابل قبول است. مقدار تقریبی عدد پی در متلب برابر است با: ۳/۱۴۱۵۹۲۶۵۳۵۸۹۷۹

برای مشاهده نحوه استفاده، لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

ادامه مطلب >>

راهنمای استفاده از تابع eps در متلب

خروجی تابع eps، دقت نسبی اعداد دارای ممیز شناور در متلب است. در حالت پیش فرض، خروجی این تابع، فاصله عدد یک از کوچکترین عدد بزرگ تر از یک است که متلب متوجه تفاوت آن با یک می شود.

خروجی این تابع، دقت نسبی اعداد دارای ممیز شناور در متلب است. در حالت پیش فرض، خروجی این تابع، فاصله عدد یک از کوچکترین عدد بزرگ تر از یک است که متلب متوجه تفاوت آن با یک می شود.

برای مشاهده نحوه استفاده، لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

ادامه مطلب >>

راهنمای استفاده از تابع eye در متلب

خروجی تابع eye، همواره یک ماتریس است که اعضای روی قطر اصلی آن یک و باقی اعضا، برابر با صفر هستند. درصورتی که خروجی ماتریس مربعی باشد، یک ماتریس واحد خواهیم داشت.

خروجی این تابع، همواره یک ماتریس است که اعضای روی قطر اصلی آن یک و باقی اعضا، برابر با صفر هستند. درصورتی که خروجی ماتریس مربعی باشد، یک ماتریس واحد خواهیم داشت.

برای مشاهده نحوه استفاده، لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

ادامه مطلب >>

راهنمای استفاده از تابع ones در متلب

با استفاده از تابع ones، می توانیم ماتریس یا آرایه با اندازه دلخواه بسازیم و آن را با عدد یک پرکنیم. اگر خروجی این تابع را، در عددی دلخواه ضرب کنیم، درواقع همه اعضا برابر با عدد موردنظر می شوند.

با استفاده از این تابع، می توانیم ماتریس یا آرایه با اندازه دلخواه بسازیم و آن را با عدد یک پرکنیم. اگر خروجی این تابع را، در عددی دلخواه ضرب کنیم، درواقع همه اعضا برابر با عدد موردنظر می شوند.

برای مشاهده نحوه استفاده، لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ادامه مطلب >>

راهنمای استفاده از تابع zeros در متلب

با استفاده از تابع zeros می توانیم ماتریس یا آرایه با اندازه دلخواه بسازیم و آن را با صفر پرکنیم. یکی از اصلی ترین کاربردهای این تابع، اختصاص حافظه و آماده سازی برای اجرای برنامه هاست.

با استفاده از این تابع، می توانیم ماتریس یا آرایه با اندازه دلخواه بسازیم و آن را با صفر پرکنیم. یکی از اصلی ترین کاربردهای این تابع، اختصاص حافظه و آماده سازی برای اجرای برنامه هاست.

برای مشاهده نحوه استفاده، لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ادامه مطلب >>

راهنمای استفاده از متغیر ans در متلب

ans یک متغیر پیش فرض در متلب است که نتیجه آخرین محاسبات بدون مقصد را در خود نگه می‌دارد. عبارت ans مخفف شده کلمه answer به معنی پاسخ است.

ans یک متغیر پیش فرض در متلب است که نتیجه آخرین محاسبات بدون مقصد را در خود نگه می دارد. عبارت ans مخفف شده کلمه answer به معنی پاسخ است.

برای مشاهده نحوه استفاده، لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ادامه مطلب >>

راهنمای استفاده از تابع clear در متلب

تابع clear یکی از توابع پایه‌ای متلب است که برای پاک کردن حافظه و مقادیر متغیرهای ذخیره شده، به کار می‌رود. در واقع، این دستور فضای کار (Workspace) و یا بخشی از آن را، پاک‌سازی می‌کند.

clear یکی از توابع پایه ای متلب است که برای پاک کردن حافظه و مقادیر متغیرهای ذخیره شده، به کار می رود. درواقع، این دستور فضای کار (Workspace) و یا بخشی از آن را، پاک سازی می کند.

برای مشاهده نحوه استفاده، لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ادامه مطلب >>

راهنمای استفاده از تابع clc در متلب

تابع clc یکی از توابع پایه‌ای متلب است که برای پاک کردن محتویات پنجره فرمان (پنجره اصلی) متلب به کار می‌رود. نام این تابع برگرفته از عبارت Clear Command است.

clc یکی از توابع پایه ای متلب است که برای پاک کردن محتویات پنجره فرمان (پنجره اصلی) متلب به کار می رود. نام این تابع برگرفته از عبارت Clear Command است. 

برای مشاهده نحوه استفاده، لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

ادامه مطلب >>