گنجینه آموزش های GAMS

گنجینه آموزش های GAMS

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه به کمک نرم افزار MSP 2013

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه به کمک نرم افزار MSP 2013

آموزش تحقیق در عملیات (برنامه ریزی خطی)

مراجع مرتبط با تحقیق در عملیات (برنامه ریزی خطی‎)

دانلود رایگان آموزش حل مساله حمل و نقل در نرم افزار گمز (GAMS)

دانلود رایگان آموزش حل مساله حمل و نقل در نرم افزار گمز (GAMS)

حل مثال حمل و نقل مدل سازی ریاضی و فرم پارامتریک مدل نوشتن مدل در گمز، خطا گیری و تحلیل خروجی

دانلود رایگان آموزش قسمت های اصلی کد نویسی در نرم افزار گمز (GAMS)

آموزش مقدماتی نرم افزار کامفار

آموزش مقدماتی نرم افزار کامفار

تحلیل داده های معدنی با Minitab

آموزش تحلیل داده های معدنی با استفاده از نرم افزار Minitab

آموزش نرم افزار گمز (GAMS)

آموزش نرم افزار گمز (GAMS)