فیلم آموزشی حل چند مسأله کاربردی و واقعی در داده کاوی (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی حل چند مسأله کاربردی و واقعی در داده کاوی (به زبان فارسی)

- فیلم آموزشی جامع کاوش قواعد وابستگی یا Association Rule Mining (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی جامع کاوش قواعد وابستگی یا Association Rule Mining (به زبان فارسی)

دانلود رایگان فیلم آموزشی تشخیص داده های پرت یا Outlier Detection (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی جامع کاهش ابعاد یا Dimensionality Reduction (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی جامع کاهش ابعاد یا Dimensionality Reduction (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی جامع رگرسیون یا Regression (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی جامع رگرسیون یا Regression (به زبان فارسی)

- فیلم آموزشی جامع خوشه بندی یا Clustering (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی جامع خوشه بندی یا Clustering (به زبان فارسی)

آموزشی جامع طبقه بندییاClassification (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی جامع طبقه بندی یا Classification (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی روش های پیش پردازش و آماده سازی داده ها (به زبان فارسی)

دانلود رایگان فیلم آموزشی روش های پیش پردازش داده ها در داده کاوی (به زبان فارسی)