دانلود رایگان فیلم آموزشی روش های پیش پردازش داده ها در داده کاوی (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی مبانی داده کاوی یا Data Mining (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی خوشه بندی فازی و طراحی سیستم فازی مبتنی بر خوشه بندی در متلب

فیلم آموزشی خوشه بندی یا Clustering با الگوریتم رقابت استعماری (به زبان فارسی)

روشی جدید در خوشه بندی اطلاعات با استفاده از ترکیب الگوریتم کشورهای استعماری و k-means – پایان نامه

دانلود کد کلاسیفایر (طبقه بندی کننده) بهینه گوسی با تخمین گوسی توابع چگالی احتمال