دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده رگرسیون در متلب یا Regression در متلب‬‬ — بخش یکم

دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده طبقه بندی و تحلیل تفکیکی یا Discriminant Analysis در متلب‬ — بخش یکم

دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده تحلیل مولفه اساسی یا Principal Component در متلب‬‬ — بخش یکم

دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده خوشه بندی یا Clustering در متلب‬‬ — بخش یکم

دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده اعتبارسنجی متقابل یا Cross-Validation در متلب — بخش یکم

دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده طبقه بندی در متلب یا Classification در متلب‬ — بخش یکم

گنجینه فرادرس های یادگیری ماشین و داده کاوی

دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه سیستم های خود سازمان ده