آموزش داده کاوی با استفاده از WEKA

آموزش داده کاوی با استفاده از WEKA

پردازش داده‌های بزرگ در متلب با mapreduce

پردازش داده‌های بزرگ در متلب با mapreduce

آموزش در دست انتشار انتخاب ویژگی یا Feature Selection

آموزش انتخاب ویژگی یا Feature Selection

آموزش در دست انتشار مبانی و کاربردهای راهبرد تلفیق داده یا Data Fusion

آموزش مبانی و کاربردهای راهبرد تلفیق داده یا Data Fusion

آموزش شبکه عصبی GMDH و طبقه بندی و بازشناسی الگو با شبکه های عصبی LVQ منتشر شدند!

آموزش طبقه بندی و بازشناسی الگو با شبکه های عصبی LVQ در متلب

آموزش طبقه بندی و بازشناسی الگو با شبکه های عصبی LVQ در متلب

آموزش شبکه عصبی GMDH در متلب

آموزش شبکه عصبی GMDH در متلب

آموزش انتخاب ویژگی یا Feature Selection

آموزش انتخاب ویژگی یا Feature Selection