آموزش محاسبات عددی با Matlab

آموزش محاسبات عددی با Matlab

رياضيات شگفت‌آور شهرها و شركت ها

سخنرانی تد (Ted): ریاضیات شگفت آور شهرها و شرکت ها + لینک دانلود

آموزش مبانی شمارش در ساختمان گسسته

دانلود رایگان آموزش مبانی شمارش در ساختمان گسسته

دانلود رایگان آموزش گراف در ساختمان گسسته

دانلود رایگان آموزش گراف در ساختمان گسسته

دانلود رایگان آموزش مجموعه روابط تابع در ساختمان گسسته

دانلود رایگان آموزش مجموعه روابط تابع در ساختمان گسسته

آموزش معادلات موج و گرما در ریاضی مهندسی

آموزش معادلات موج و گرما در ریاضی مهندسی

آموزش ساختمان گسسته با رویکرد حل مساله

مراجع مرتبط با آموزش ساختمان گسسته با رویکرد حل مساله

آموزش ریاضیات ۱ دانشگاهی (آموزش مروری)

آموزش ریاضیات ۱ دانشگاهی (آموزش مروری)