آموزش دینامیک سازه ها

آموزش سینماتیک و دینامیک ماشین ها

آموزش آرشیکد

آموزش روش تقسیم و حل در طراحی الگوریتم (مرور – تست کنکور ارشد)

آموزش رابطه های بازگشتی در طراحی الگوریتم و ساختمان گسسته (مرور – تست کنکور ارشد)

آموزش مرتبه اجرایی در ساختمان داده و طراحی الگوریتم (مرور – تست کنکور ارشد)

آموزش نرم افزار Microsoft PowerPoint 2016‎

آموزش طراحی کنترلر PID تطبیقی