فرادرس استفاده از توابع متلب برای مدل سازی در سیمیولینک

فرادرس شبیه سازی نوسان ساز Van der Pol در سیمیولینک

فرادرس مدل سازی و شبیه سازی موتور DC در سیمیولینک

فرادرس شبیه سازی و تحلیل پاسخ یک سیستم درجه دو در سیمیولینک با نسبت های میرایی مختلف

فرادرس طراحی کنترل بهینه تناسبی با ترکیب سیمیولینک و متلب

فرادرس طراحی انواع کنترل کننده خطی برای کنترل موتور DC در سیمیولینک

فرادرس به دست آوردن پاسخ فرکانسی یک سیستم دینامیکی در سیمیولینک

فرادرس شبیه سازی سیستم های الکتریکی با استفاده از سیمیولینک و SimScape