فرادرس شبیه سازی حرکت یک پرتابه در سیمیولینک با در نظر گرفتن اثر مقاومت هوا

فرادرس شبیه سازی سری فیبوناچی و محاسبه عدد طلایی در سیمیولینک

فرادرس مدل سازی رفتارهای غیرخطی و ناپیوسته در سیمیولینک

فرادرس استفاده از توابع متلب برای مدل سازی در سیمیولینک

فرادرس شبیه سازی نوسان ساز Van der Pol در سیمیولینک

فرادرس مدل سازی و شبیه سازی موتور DC در سیمیولینک

فرادرس شبیه سازی و تحلیل پاسخ یک سیستم درجه دو در سیمیولینک با نسبت های میرایی مختلف

فرادرس طراحی کنترل بهینه تناسبی با ترکیب سیمیولینک و متلب