فرادرس شبیه سازی حرکت یک پرتابه در سیمیولینک با در نظر گرفتن اثر مقاومت هوا

فرادرس شبیه سازی حرکت یک پرتابه در سیمیولینک با در نظر گرفتن اثر مقاومت هوا

فرادرس شبیه سازی سری فیبوناچی و محاسبه عدد طلایی در سیمیولینک

فرادرس شبیه سازی سری فیبوناچی و محاسبه عدد طلایی در سیمیولینک

فرادرس مدل سازی رفتارهای غیرخطی و ناپیوسته در سیمیولینک

فرادرس مدل سازی رفتارهای غیرخطی و ناپیوسته در سیمیولینک

فرادرس استفاده از توابع متلب برای مدل سازی در سیمیولینک

فرادرس استفاده از توابع متلب برای مدل سازی در سیمیولینک

فرادرس شبیه سازی نوسان ساز Van der Pol در سیمیولینک

فرادرس شبیه سازی نوسان ساز Van der Pol در سیمیولینک

فرادرس مدل سازی و شبیه سازی موتور DC در سیمیولینک

فرادرس مدل سازی و شبیه سازی موتور DC در سیمیولینک

فرادرس شبیه سازی و تحلیل پاسخ یک سیستم درجه دو در سیمیولینک با نسبت های میرایی مختلف

فرادرس شبیه سازی و تحلیل پاسخ یک سیستم درجه دو در سیمیولینک با نسبت های میرایی مختلف

فرادرس طراحی کنترل بهینه تناسبی با ترکیب سیمیولینک و متلب

فرادرس طراحی کنترل بهینه تناسبی با ترکیب سیمیولینک و متلب