بسته کامل فیلم های آموزشی برنامه نویسی متلب (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی پیاده سازی ترکیب الگوریتم ژنتیک و PSO در متلب (به زبان فارسی)

فایل راهنمای فارسی الگوریتم رقابت استعماری