فرادرس آموزشی دریافت و انتشار برنامه ها در گالری با Small Basic

فرادرس آموزشی دریافت و انتشار برنامه ها در گالری با Small Basic

فرادرس آموزشی پیاده سازی یک بازی کامپیوتری: بازی توپ و پارو با Small Basic

فرادرس آموزشی پیاده سازی یک بازی کامپیوتری: بازی توپ و پارو با Small Basic

فرادرس آموزشی پیاده سازی یک برنامه نقاشی ساده با زبان برنامه‌نویسی Small Basic

فرادرس آموزشی پیاده سازی یک برنامه نقاشی ساده با زبان برنامه‌نویسی Small Basic

فرادرس آموزشی آرایه ها در زبان برنامه‌نویسی Microsoft Small Basic

فرادرس آموزشی آرایه ها در زبان برنامه‌نویسی Microsoft Small Basic

فرادرس آموزشی صدا و موسیقی در زبان برنامه‌نویسی Microsoft Small Basic

فرادرس آموزشی صدا و موسیقی در زبان برنامه‌نویسی Microsoft Small Basic

فرادرس آموزشی کار با پیکسل ها در زبان برنامه‌نویسی Microsoft Small Basic

فرادرس آموزشی کار با پیکسل ها در زبان برنامه‌نویسی Microsoft Small Basic

فرادرس آموزشی گرافیک و ترسیم خطوط در زبان برنامه‌نویسی Microsoft Small Basic

فرادرس آموزشی گرافیک و ترسیم خطوط در زبان برنامه‌نویسی Microsoft Small Basic

فرادرس آموزشی شرط‌ها و تصمیم‌گیری در برنامه‌ها در زبان برنامه‌نویسی Microsoft Small Basic

فرادرس آموزشی شرط‌ها و تصمیم‌گیری در برنامه‌ها در زبان برنامه‌نویسی Microsoft Small Basic