آموزش یادگیری تقویتی یا Reinforcement Learning

آموزش یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning)

آموزش در دست انتشار انتخاب ویژگی یا Feature Selection

آموزش انتخاب ویژگی یا Feature Selection

آموزش در دست انتشار مبانی و کاربردهای راهبرد تلفیق داده یا Data Fusion

آموزش مبانی و کاربردهای راهبرد تلفیق داده یا Data Fusion

آموزش طبقه بندی و بازشناسی الگو با شبکه های عصبی LVQ در متلب

آموزش طبقه بندی و بازشناسی الگو با شبکه های عصبی LVQ در متلب

آموزش شبکه عصبی GMDH در متلب

آموزش شبکه عصبی GMDH در متلب

ماشین بردار پشتیبان

ماشین بردار پشتیبان

آموزش انتخاب ویژگی یا Feature Selection

آموزش انتخاب ویژگی یا Feature Selection

دانلود رایگان فایلهای راهنمای متلب-جعبه ابزار یا تولباکس بینایی ماشین