آموزش طبقه بندی و بازشناسی الگو با شبکه های عصبی LVQ در متلب

آموزش طبقه بندی و بازشناسی الگو با شبکه های عصبی LVQ در متلب

آموزش شبکه عصبی GMDH در متلب

ماشین بردار پشتیبان

آموزش انتخاب ویژگی یا Feature Selection

دانلود رایگان فایلهای راهنمای متلب-جعبه ابزار یا تولباکس پایگاه داده

دانلود رایگان فایلهای راهنمای متلب-جعبه ابزار یا تولباکس بینایی ماشین

دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده تشخیص پلاک خودرو یا License Plate در متلب‬‬

دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده تشخیص حالت چهره یا Facial Expression در متلب‬‬