راهنمای استفاده از تابع flipud در متلب

راهنمای استفاده از تابع fliplr در متلب

راهنمای استفاده از اندیس end در متلب

راهنمای استفاده از عملگر .’, transpose در متلب

راهنمای استفاده از عملگر ‘ (ctranspose) در متلب

راهنمای استفاده از عملگر :, colon در متلب

راهنمای استفاده از تابع blkdiag در متلب

راهنمای استفاده از تابع diag در متلب