برای ارائه درخواست برگزاری دوره های آموزشی اختصاصی و سفارشی، فرم زیر را تکمیل نمایید.

 

توجه: لطفا در وارد کردن اطلاعات نهایت دقت را به عمل آورید.

 

توجه: لطفا در نظر داشته باشید که، برگزاری این دوره ها، صرفا در صورت برآورده شدن امکانات زمانی و مکانی لازم مقدور خواهد بود. از جمله این موارد، ارائه زمان آزاد توسط مدرسین است که قطعا تضمینی بر این مورد وجود ندارد. لذا تکمیل فرم، به معنی برگزاری قطعی دوره های اختصاصی نیست.