درخواست حضور در دوره های آموزشی مبتنی بر مقالات علمی چاپ شده