دوره آموزشی تئوری و عملی منطق، محاسبات و سیستم های فازی در متلب -- تیر ماه 1391