دوره آموزشی تئوری و عملی پردازش تصویر دیجیتال در متلب -- مرداد ماه 1391