دوره آموزشی تئوری و عملی کاربرد متلب در حل مسائل مهندسی کنترل -- مرداد ماه 1391