آماده‌سازی داده ها برای پروژه های یادگیری ماشین و داده‌کاوی — به بیان ساده