نقد و بررسی مجموعه آموزش های مدارهای منطقی (طراحی دیجیتال)

نقد و بررسی مجموعه آموزش های مدارهای منطقی (طراحی دیجیتال)

گنجینه آموزش های مهندسی کامپیوتر و نرم افزار

گنجینه آموزش های مهندسی کامپیوتر و نرم افزار

ارائه بیش از 88 ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی برق در شهریور ماه سال 94

ارائه ۹۴ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی برق تا شهریور ماه سال ۹۴

مدار منطقی

مجموعه آموزش های مدارهای منطقی (طراحی دیجیتال)

طراحی و پیاده سازی مدارات منطقی

فرادرس آموزشی طراحی و پیاده سازی مدارات منطقی