فیلم آموزشی حل مسأله زمان بندی پروژه با محدودیت منابع یا RCPSP در متلب (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی حل مسأله مسیریابی خودرو یا VRP در متلب (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی حل مسأله زمان بندی ماشین های موازی در متلب (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی جامع شبیه سازی تبرید یا Simulated Annealing در متلب (به زبان فارسی)

دانلود کد الگوریتم شبیه سازی تبرید برای مسأله فروشنده دوره گرد