برنامه جا به جایی بیت های زوج و فرد -- راهنمای کاربردی

برنامه جا به جایی بیت های زوج و فرد — راهنمای کاربردی

الگوی معکوس زیر رشته — راهنمای کاربردی

جایگزینی ارقام در اعداد صحیح ورودی -- به زبان ساده

جایگزینی ارقام در اعداد صحیح ورودی — به زبان ساده

مرتب سازی شانه ای -- به زبان ساده

مرتب سازی شانه ای — به زبان ساده

برنامه نمایش روز هفته با دریافت تاریخ — راهنمای کاربردی

محیط استوانه و برنامه محاسبه آن -- به زبان ساده

محیط استوانه و برنامه محاسبه آن — به زبان ساده

چاپ گره های در فاصله k از ریشه درخت دودویی

چاپ گره های در فاصله k از ریشه درخت دودویی – راهنمای کاربردی

درخت دودویی

چاپ اجداد یک گره در درخت دودویی — به زبان ساده