ذخیره مدل یادگیری عمیق در کرس — به زبان ساده

مرتب سازی موجی داده ها -- راهنمای کاربردی

مرتب سازی موجی داده ها — راهنمای کاربردی

برنامه محاسبه فاصله دو نقطه -- راهنمای کاربردی

برنامه محاسبه فاصله دو نقطه — راهنمای کاربردی

برنامه پیدا کردن سه تایی ها با مجموع صفر — راهنمای کاربردی

ریشه یابی کلمات در پردازش زبان طبیعی -- راهنمای کاربردی

ریشه یابی کلمات در پردازش زبان طبیعی — راهنمای کاربردی

برنامه محاسبه عدد فیبوناچی بعد از یک عدد -- راهنمای کاربردی

برنامه محاسبه عدد فیبوناچی بعد از یک عدد — راهنمای کاربردی

حل مسئله بهینه سازی انتخاب فعالیت — راهنمای کاربردی

برنامه محاسبه فاصله بین دو نقطه روی کره زمین -- راهنمای کاربردی

برنامه محاسبه فاصله بین دو نقطه روی کره زمین — راهنمای کاربردی