نظریه محاسبات | نظریه اتوماتا — مفاهیم مقدماتی

نظریه محاسبات | نظریه اتوماتا — مفاهیم مقدماتی

الگوریتم اتوماتای متناهی برای جستجوی الگو -- راهنمای کاربردی

الگوریتم اتوماتای متناهی برای جستجوی الگو — راهنمای کاربردی