آموزش نمونه برداری و بازسازی اطلاعات در سیستم های کنترل دیجیتال