کارگاه های آموزشی متلب سایت در یازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران

کارگاه آموزشی بینش های جدید در داده کاوی نرم

اولین کارگاه آموزشی ملی محاسبات نرم و سیستم های هوشمند – یادبود پروفسور کارو لوکس