فیلم آموزش عملی ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم رقابت استعماری ICA (به فارسی)

فیلم آموزش عملی ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک (به فارسی)