بازار داده (Data Mart) چیست و چه تفاوتی با انبار داده (Data Warehouse) دارد؟

Data Mart چیست ؟ — شرح مفهوم بازار داده و تفاوت آن با انبار داده