برنامه محاسبه pow(x,n)‎ -- راهنمای کاربردی

برنامه محاسبه pow(x,n)‎ — راهنمای کاربردی