چرا کودکان باید برنامه نویسی یاد بگیرند؟

معرفی نوشته-مروری بر ابزارهای آموزش برنامه نویسی به کودکان