DensePose From WiFi چیست

DensePose From WiFi چیست ؟ – روشی به صرفه برای سنجش حرکات انسان با وایفای

تناظر یابی در تصاویر دیجیتال با استفاده از ویژگیهای محلی