بسته طلایی فیلم های آموزشی بهینه سازی مقید در متلب

فیلم آموزشی بهینه سازی مقید مبتنی بر تابع جریمه (به زبان فارسی)