آموزش وابستگی و نرمال سازی داده ها در پایگاه داده ها (مرور – تست کنکور ارشد)