آموزش تصمیم گیری چند شاخصه

فیلم آموزشی ساختارهای کنترل برنامه در متلب (به زبان فارسی)