فیلم آموزش عملی طبقه بندی و بازشناسی الگو با استفاده از شبکه های عصبی

فیلم آموزش عملی پیش بینی سریهای زمانی با استفاده از شبکه های عصبی

فیلم آموزش عملی ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم رقابت استعماری ICA (به فارسی)