مراجع مطالعاتی و منابع آموزشی تطابق ویژگی در تصاویر دیجیتال با استفاده از ویژگی های محلی

تناظر یابی در تصاویر دیجیتال با استفاده از ویژگیهای محلی