جدول درهم سازی

ساختمان داده هش (درهم سازی) — به زبان ساده