الگوریتم بویر مور برای جستجوی الگو -- به زبان ساده

الگوریتم بویر مور برای جستجوی الگو — به زبان ساده

الگوریتم بویر مور برای جستجوی الگو — راهنمای کاربردی

الگوریتم اتوماتای متناهی برای جستجوی الگو -- راهنمای کاربردی

الگوریتم اتوماتای متناهی برای جستجوی الگو — راهنمای کاربردی