فیلم آموزشی جامع جستجوی ممنوع یا Tabu Search در متلب (به زبان فارسی)

دانلود کد الگوریتم جستجوی ممنوعه برای مسأله فروشنده دوره گرد