برنامه ++C برای خاموش کردن کامپیوتر

برنامه ++C برای خاموش کردن کامپیوتر — به زبان ساده