ششمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران – دانشگاه اصفهان – مهر ماه ۱۳۸۸