کارگاه های آموزشی متلب سایت در یازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران