آگهی دعوت به همکاری شرکت دانش آرتان سهند – آبان ماه ۱۳۹۱