دانلود رایگان فیلم ضبط شده کارگاه آموزشی مروری بر روش های بهینه سازی هوشمند

کارگاه آموزشی مروری بر روش های بهینه سازی هوشمند (در دو بخش نظری و عملی)