آموزش سیستم های کنترل بهینه

فیلم آموزشی ابزارها و روش های فضای حالت برای کنترل خطی در متلب (به فارسی)