برنامه ++C برای خاموش کردن کامپیوتر

برنامه ++C برای خاموش کردن کامپیوتر — به زبان ساده

شمارش ارقام فاقد ۳

برنامه شمارش اعداد فاقد ۳ — به زبان ساده

برنامه محاسبه مجموع دو عدد بدون عملگرهای ریاضی — به زبان ساده