سیستم های کنترل غیر خطی

فرادرس طراحی و تنظیم ضرایب کنترل کننده PID با منطق فازی